Het Voorste Veld

Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de ontwikkeling van "Het Voorste Veld", laatste aanpassing 19 september 2017

September 2017
Raad gaat akkoord met Bestemmingsplan Velddriel
Raadsbesluit

Kenmerk: 429911
Bron: Telefonisch Gemeente Maasdriel

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Maasdriel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 juli 2017,

gelet op Wet ruimtelijke ordening,

besluit :
1. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;
2. De ontvangen zienswijze van:
- Van Rooij bouwontwerp en adviesburo, Hoorzik 10a, 5331KK Kerkdriel, namens de heer A.J.A. van Geene   wonende aan de Voorstraat 61 Velddriel.
ontvankelijk te verklaren;
Deze zienswijzen gedeeltelijk over te nemen, overeenkomstig bijgevoegde zienswijzennotitie ’Nota van zienswijzen Velddriel Zuid 2017’ d.d. juni 2017;
3. Het bestemmingsplan ‘Velddriel Zuid 2017’1, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0263.BP1144-VG01 met de bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond ontleend aan “BRK 2016-11-28”, gewijzigd2 vast te stellen;
4. Het beeldkwaliteitsplan 'Velddriel Zuid' d.d. 4 oktober 2016 vast te stellen als herziening van de Welstandsnota.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 14 september 2017. 

Augustus 2017

De Commissie Ruimte heeft op 30 augustus positief gereageerd op het bestemmingsplan Velddriel Zuid. Er zijn een aantal zienswijzes binnengekomen en deze zijn inmiddels allemaal afgewikkeld.
Voor de stukken en video klik op onderstaande link
https://raad.maasdriel.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2017/30-augustus/19:30/Vaststellen-bestemmingsplan-Velddriel-Zuid-2017-BP1144/

Uit verslag Commissie Ruimte
5. Vaststellen Bestemmingsplan Velddriel Zuid 2017 (BP1144)


Van Boxtel/CDA zegt dat hij blij is met dit plan voor Velddriel Zuid. Hij is positief over de fasering en de wijze waarop overleg is gevoerd met de omwonenden. Het bouwverkeer wordt afgewikkeld over de Laarstraat. Dit plan komt de leefbaarheid van Velddriel ten goede.
Van Emden/VVD vindt het een fantastisch plan. Er komt een prachtige wijk aan de zuidkant bij. Eerder werd gekozen voor een beheersverordening voor Velddriel, in afwachting van de nieuwe omgevingswet. Waarom wordt in dit geval gekozen voor een nieuw bestemmingsplan.?
Mw. Baudoin/GL kan instemmen met de vier beslispunten. Ook zij vindt het een mooi plan.
Van Liempt/SSM zegt dat een grote wens van Velddriel wordt ingevuld, een gefaseerd plan, waarin ook sociale woningen zijn opgenomen.
Wethouder Van den Anker zegt dat hij geen nieuwe woonwijk kan plannen met een beheersverordening. Dat kan alleen als je de bestaande situatie wil bevestigen. Hij hoopt dat er snel gebouwd kan worden.
Leijdekkers/PvdA zegt dat hij er van is overtuigd dat het plan de leefbaarheid van Velddriel ten goede komt.

Advies Commissie Ruimte: conform voorstel als hamerstuk voorleggen aan de raad. 

Juni 2017

Reactie Anita Sørensen Wethouder Maasdriel, naar aanleiding bewonersavond 26 juni 2017

Geachte dorpsraad,
 
Tijdens de bewonersavond van afgelopen maandag 26 juni heb ik toegezegd een korte toelichting te sturen op de stand van zaken woningbouw in Velddriel.
Het bestemmingsplan Velddriel Zuid 2017 heeft als ontwerp zes weken ter inzage gelegen. In die periode zijn er twee zienswijzen ingekomen. Deze worden nu behandeld. We streven er naar het bestemmingsplan op 14 september 2017 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Vervolgens wordt het vastgestelde plan weer zes weken ter inzage gelegd in het kader van beroep. Dit zijn allemaal wettelijke termijnen waar de gemeente zich aan moet houden.
Als er na de vaststelling van het bestemmingsplan geen beroep wordt ingesteld dan kan het plan in het najaar (oktober/ november) in werking treden/onherroepelijk worden. Vervolgens kan dan ook de verkoop starten.
Wanneer er wel beroep in wordt gesteld zijn we afhankelijk van de Raad van State. Omdat de crisis en herstelwet van toepassing is, zou het beroep dan binnen een half jaar behandeld moeten worden. Als er beroep wordt ingesteld, wordt het plan pas na uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onherroepelijk.
Hopelijk geeft deze uitleg meer duidelijkheid. Ik ga er vanuit dat jullie deze informatie met de inwoners van Velddriel delen.
 
Met vriendelijke groet,
Anita Sørensen
Wethouder MaasdrielUpdate bestemmingsplanprocedure Het Voorste Veld

De afgelopen periode van 20 april tot 31 mei 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan Velddriel Zuid ter inzage gelegen bij de gemeente Maasdriel. In deze periode kon je reageren op het nieuwbouwplan Het Voorste Veld. 

Bij de gemeente zijn inmiddels twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen worden nu beoordeeld en de plannen worden eventueel op een aantal punten aangepast, daarna zal het college van burgermeester en wethouders het bestemmingplan voorleggen aan de gemeenteraad. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in september van 2017 door de gemeenteraad behandeld.

https://www.hetvoorsteveld.nl/nieuws/update-bestemmingsplanprocedure-het-voorste-veld/


April 2017

Ontwerpbestemmingsplan "Velddriel Zuid" en ontwerpbeeldkwaliteitsplan Velddriel Zuid ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan
Er is een woningbouwplan in voorbereiding voor de locatie Velddriel Zuid. Dit woningbouwplan maakt de realisatie van maximaal 120 woningen mogelijk. Het plangebied ligt ten zuiden van de Voorstraat en de Sint Antoinusstraat in Velddriel.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan
Voor het plangebied is, aanvullend op regels van het bestemmingsplan, een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan bevat spelregels en richtlijnen voor de ruimtelijke kwaliteit die de gemeente in het plangebied nastreeft. Het beeldkwaliteitplan vormt het toetsingskader voor de welstandcommissie bij de beoordeling van in te dienen bouwplannen voor deze locatie. De bedoeling is dat de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan gelijktijdig met vaststelling van het bestemmingsplan vaststelt als onderdeel van de gemeentelijke welstandnota.

Inzien
Van 20 april 2017 tot en met 31 mei 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis.
U kunt het bestemmingsplan ook vinden op:
- website Gemeente Maasdriel http://www.maasdriel.nl​   
- website ruimtelijke plannen http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Via onderstaande link komt u rechtstreeks bij ontwerpbestemmingsplan Velddriel Zuid 2017
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0263.BP1144-ON01

Bronbestanden
http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1144-/NL.IMRO.0263.BP1144-ON01/

Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het plan. U zienswijze stuurt u onder vermelding van 'BP1144" aan: 

De gemeenteraad van Maasdriel
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Zienswijze bij voorkeur schriftelijk indienen en niet per e-mail. Bij mondeling indienen dient u contact op te nemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie
Bel of mail en vraag naar mevrouw D. van Lienden (Gemeente Maasdriel)

Klokgroep Het Voorste Veld
https://www.hetvoorsteveld.nl