Wat doet een dorpsraad?

Wat is de dorpsraad?
Een Stichting met als doel: DE LEEFBAARHEID VERHOGEN IN HET DORP VELDDRIEL.
De dorpsraad is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het algemene belang van het dorp en zijn bewoners te behartigen. De dorpsraad is niet politiek gebonden. De dorpsraad bevordert het woon-, leef- en werkklimaat van Velddriel. Omdat de dorpsraad geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het zich volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Velddriel.

Wat doet de dorpsraad voor u?
De dorpsraad onderhoudt een goede communicatie met de bewoners en belangengroepen van het dorp.
De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen.
De dorpsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Maasdriel. 

Wie zitten er in de dorpsraad?
De leden van de Dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners en zijn allen vrijwilligers. Wij zijn geen politieke partij, wat overigens niet betekent dat een lid geen politiek mag bedrijven.

Hoe vaak komt de Dorpsraad bijeen? 
De dorpsraad komt maandelijks bijeen om de ontwikkelingen binnen de verschillende werkgroepen en lopende zaken te bespreken. 

Wat kunt u van ons verwachten?
De leden van de dorpsraad zetten zich belangeloos in voor het verhogen van de kwaliteit van leefbaarheid in Velddriel.

Wat verwachten wij van u?
Van U verwacht de dorpsraad dat u mee wilt denken en ons op een opbouwende en positieve wijze wilt informeren en van advies wilt voorzien. Zowel bij bestaande als bij nieuwe aandienende problemen, die betrekking hebben op de leefbaarheid van Velddriel.

Kunt U ook lid worden van de Dorpsraad?
U kunt lid worden van de Dorpsraad. Voor meer informatie neem contact op met het bestuur van de Dorpsraad. E-mail Info@dorpsraadvelddriel.nl

Voorbeelden 
Voorbeelden van de werkzaamheden van de dorpsraad zijn onder andere het organiseren van de jeugdsoos  "De Nacht van 0418", antciperen in de Stichting Behoud St Martinuskerk Velddriel en het adviseren over de  woningbouw en situering. “Dorpsraad Velddriel” heeft het recht het College van B&W gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien.